Cuairteanna Scoile in Éirinn / School Visits in Ireland

Tugann Ré Ó Laighléis cuairteanna ar scoileanna in Éirinn agus thar lear faoi Scéim MhÓINÍN.

   Ré Ó Laighléis makes school visits in Ireland and abroad under the MÓINÍN Visits Scheme.

Tugann sé seisiúin i nGaeilge amháin, i mBéarla amháin agus go dátheangach, de réir mar is cuí.   

   He conducts sessions in English only, Irish only, or bilingually, as may suit the need.

Tá dhá chuairt d’fhadanna difriúla ann, mar atá: Cuairt A (suas le 150 nóiméad) agus

   Cuairt B (suas le 300 nóiméad).*

   There are visits of differing duration: Visit A (up to 150 minutes) and Visit B (up to 300 minutes).*   

Is seisiúin iad atá Scil-fréamhaithe agus/nó Ábhar-fréamhaithe, de réir mar a iarrtar.

   His sessions can be Skills-based and/or Material-based, as per requirement.

 

An Seisiún Scil-fréamhaithe / Skills-based Session:

(i)   Giniúint, Struchtúr agus na hEilimintí Riachtanacha a bhaineann le Scríobh an Ghearrscéil.

      Genesis, Structure and Essential Elements in the Writing of the Short Story. 

(ii)   Giniúint, Struchtúr agus na hEilimintí Riachtanacha a bhaineann le Scríobh an Úrscéil.

       Genesis, Structure and Essential Elements in the Writing of the Novel.

(iii)  Forbairt na gCarachtar, an Phlota agus na Stíle.

       Development of Character, Plot and Style.

(iv)  Úsáid na hInseoireachta agus an Chomhrá (agus an tEadarghaol atá eatarthu).

       Use and Inter-relationship of Narrative and Dialogue.

 

An Seisiún Ábhar-fréamhaithe / Material-based Session:

(i)  Cur i Láthair Anailíseach an Údair ar shaotha(i)r ar leith dá chuid atá faoi chaibidil ag na daltaí.

      Analytical Presentation by the Author of one or more specific works of his being read/studied by      

      the students.

(ii) Cur i Láthair Anailíseach ar genre ar leith (An Gearrscéal nó An tÚrscéal).

       Analytical Presentation of a particular genre (Short Story or Novel).

* Tá sé riachtanach go mbeadh comhrá cuimsitheach roimh lá na cuairte i leith ábhar agus nádúr na cuairte idir an múinteoir atá á eagrú agus an scríbhneoir. (Ré Ó Laighléis: 086 211 8074)

Advance discussion between the organizing teacher and the writer regarding the nature and content of the visit is essential in ensuring an optimal result. (Ré Ó Laighléis 086 211 8074)

Tugtar cuairteanna faoi Scéim MhÓINÍN ar an gcoinníoll go mbeidh, ar a laghad, múinteoir amháin i láthair ag an seisiún ar feadh an ama.

MÓINÍN Visits are conducted on the condition that at least one teacher is in attendance throughout the session(s).

Costas Cuairte faoi Scéim MhÓINÍN

     Cuairt/Visit                   Fad/Length                               Táille/Fee                                   Taisteal/Travel          

     Cuairt A                       150 nóim.                                 €250                                        50 cent per km         

     A-type Visit                   150 mins.                                  €250                                        50 cent per km          

     Cuairt B                        300 nóim.                                 €375                                        50 cent per km          

     B-type Visit                    300 mins.                                 €375                                         50 cent per km 

 

I gcás turas fillte os cionn 150km beidh lóistín thar oíche i gceist. Gearrfar costas €100 ina leith seo.

In cases of a round trip journey of 150km plus, an overnight charge of €100 will apply.      

 

Chomh maith le feidhmiú faoi Scéim MhÓINÍN, tugann Ré Ó Laighléis cuairteanna atá páirt-mhaonaithe ag Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna de chuid Éigse Éireann agus/nó cuairteanna atá ceadaithe maoinithe ag an Bord Oideachais agus Traenála (etb) in aon chontae ar leith.

As well as making school visits under the MÓINÍN Visits Scheme, Ré Ó Laighléis also conducts part-funded visits under Poetry Ireland’s Writers in School Scheme and sanctioned funded visits under the auspices of the various counties’ Educational and Training Boards (etbs).